Súťaž

Vyskladajte si pekné bývanie s LightParkom

V LightParku si môžete vyskladať pekné bývanie z viac ako 1000 jedinečných kúskov dizajnového nábytku. Z 18 unikátnych obchodov a štúdií s vyše 100 značkami špičkového nábytku a doplnkov si vyberie naozaj každý. Jedinečným benefitom LightParku je navyše aj príjemná rodinná atmosféra, osobný prístup a profi služby s poradenstvom. Vo väčšine prípadoch sa tu totiž stretnete priamo s majiteľmi či oficiálnymi predajcami značiek, ktoré nikde inde na Slovensku nenájdete. Príďte si z nich vybrať a bývajte pekne.

Vyskladajte si Pekné bývanie s LightParkom

Pravidlá súťaže „Vyskladajte si pekné bývanie s LightParkom“

16.10.2018 – 30.11.2018

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže:

Usporiadateľom súťaže je:

LIGHTPARK, s.r.o.
IČO: 36 736 198
so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:44490/B,
(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť LightPark“).

Organizátorom súťaže je:

Čosi, s.r.o.
IČO: 50 259 971
so sídlom Šachorova 17, 831 07 Bratislava
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:110967/B,
(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť ČOSI“).

2. Termín konania súťaže:

Súťaž s názvom „Vyskladajte si pekné bývanie s LightParkom“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 16.10.2018 (00:00:00) do 30.11.2018 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). Výhercovia súťaže budú určení podľa princípu uvedeného v bode č. 4. týchto pravidiel súťaže.

3. Výhry v súťaži:

Výhry v súťaži sú nasledovné:

  • 1x 10 poukážok v hodnote 100 eur na nákup vo všetkých prevádzkach v dome nábytku LightPark okrem reštaurácie v celkovej hodnote 1000 eur;
  • 1x 7 poukážok v hodnote 100 eur a 1x 1 poukážka v hodnote 50 eur na nákup vo všetkých prevádzkach v dome nábytku LightPark okrem reštaurácie v celkovej hodnote 750 eur;
  • 1x 5 poukážok v hodnote 100 eur na nákup vo všetkých prevádzkach v dome nábytku LightPark okrem reštaurácie v celkovej hodnote 500 eur;

(ďalej jednotlivo len „výhra“)

Poukážky je možné úplatniť na nákup tovaru a služieb vo všetkých prevádzkach v dome nábytku LightPark okrem reštaurácie najneskôr do 31.12.2018. Po tomto dátume strácajú poukážky platnosť a výhercov nárok na uplatnenie výhry zaniká bez nároku na náhradu. Pri nákupe môže výherca použiť viacero poukážok v celkovej hodnote hodnoty nákupu. Z poukážok sa nevydáva.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá si v čase konania súťaže kúpi časopis Pekné bývanie a ktorej v časopise priložený kúsok skladačky zapadne do zvyšku skladačky vystavenej v priestoroch LightPark. Po úspešnom vložení kúsku skladačky do vystavenej skladačky musí súťažiaci odfotografovať seba a na fotografii viditeľne pasujúci kúsok skladačky a e-mailom sa prihlásiť o výhru na mailovú adresu sutaz@lightpark.sk.

Platným prihlásením sa o výhru sa rozumie e-mailová správa, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo a fotografiu z bodu 4. Podmienok súťaže. Prihlásením do súťaže dáva súťažiaci súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti LightPark. Spoločnosť LightPark si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácií. Registrácia súťažiaceho musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom.

Každý súťažiaci sa môže stať výhercom hlavnej výhry len raz v rámci celej súťaže. Výška výhry bude určená na základe toho, na ktoré z troch voľných miest vo vystavenej skladačke zapadne výherný kúsok súťažiaceho.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.

Ak je výhercom fyzická osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenci a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá.

5. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry:

Organizátor informuje výhercu hlavnej výhry o výhre telefonicky alebo e-mailom v priebehu troch pracovných dní po obdržaní prihlásenia sa o výhru. Usporiadateľ overí u výhercu výherný kúsok skladačky. Odovzdanie hlavných výhier prebehne po dohode s výhercami, najneskôr však do 10 dní odo dňa overenia výherného kúsku skladačky.

6. Spoločné ustanovenia:

K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo, resp. e-mailová adresa, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.

Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom telefonicky spojiť ani pri jednom z troch pokusov v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod., počas troch po sebe nasledujúcich pracovných dní, resp. výherca na e-mail usporiadateľa relevantne neodpovie do troch pracovných dní od jeho odoslania, výherca stráca nárok na výhru.

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi.

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier.

7. Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené

takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.lightpark.sk/sutaz, a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

Bratislave dňa 14.10.2018 LIGHTPARK, s.r.o.